Regulamin Kart Podarunkowych

Regulamin Kart Podarunkowych Obsessive z dnia 17.10.2018 r.

I. Warunki ogólne

 1. Wydawca – Amocarat Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu przy ul. Królewskiej 1, zobowiązuje się do przekazania Klientowi Karty Podarunkowej Obsessive i do przyjmowania jej do realizacji w sklepie internetowym obsessive.com.
 2. Klient zobowiązuje się do przekazania Wydawcy zadeklarowanych środków pieniężnych w kwotach odpowiadających wartości zakupionej karty. Środki te przechodzą w całości na własność Wydawcy w momencie dokonania płatności za zamówienie Karty Podarunkowej w sklepie obsessive.com.
 3. Karta Podarunkowa Obsessive jest wysyłana do klienta wybraną podczas składania zamówienia formą wysyłki. Klient jest zobowiązany pokryć koszt wysyłki. Wysyłka Pocztą Polską oraz InPostem na terenie Polski jest bezpłatna.
 4. W przypadku wyboru metody wysyłki e-mailem, klient otrzyma gotową do wydruku kartę elektroniczną w formie pdf mailem na adres mailowy podany w trakcie składania zamówienia. W takim wypadku paragon za zakup karty zostanie wysłany Pocztą Polską na adres podany w trakcie składania zamówienia.
 5. Karta Podarunkowa Obsessive może być użyta wyłącznie w sklepie internetowym obsessive.com. Karta Podarunkowa Obsessive nie podlega wymianie na środki pieniężne w całości lub w części. Zwrot niewykorzystanej Karty Podarunkowej przez nabywcę jest możliwy na takich samych zasadach jak zwrot wszystkich produktów w sklepie internetowym obsessive.com. Zastosowanie w tej kwestii ma Regulamin Sklepu.
 6. Na Karcie Podarunkowej Obsessive znajduje się informacja o wartości oraz dacie ważności Karty, a także numer Karty.
 7. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utracenie lub udostępnienie osobom trzecim kodu uprawniającego do użycia Karty Podarunkowej Obsessive.
 8. Data ważności Karty Podarunkowej Obsessive jest widoczna na Karcie.

II. Zasady korzystania z Karty Podarunkowej Obsessive

 1. Karta Podarunkowa Obsessive może być realizowana w sklepie obsessive.com. Po wpisaniu w trakcie składania zamówienia numeru Karty Podarunkowej Obsessive w polu „Kod rabatowy/Numer Karty Podarunkowej”, od kwoty zamówienia zostanie odjęta wartość Karty. Klient zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny metodami płatności dostępnymi w sklepie internetowym obsessive.com, gdy wartość Towarów jest wyższa niż aktualna wartość nominalna Karty Podarunkowej Obsessive.
 2. W przypadku, gdy wartość zamówienia jest niższa niż saldo na Karcie Podarunkowej Obsessive, pozostałe środki na Karcie przepadają.
 3. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty Podarunkowej Obsessive w przypadku upływu terminu ważności Karty Podarunkowej Obsessive.

III. Rozliczenia i reklamacje Kart Podarunkowych Obsessive

 1. Wszelkie reklamacje związane z zakupem Towarów przy użyciu Karty Podarunkowej Obsessive będą rozpatrywane przez Wydawcę w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty złożenia pisemnej reklamacji przez Klienta.
 2. Reklamacje mogą być składane mailowo na adres sklep@obsessive.com, bezpośrednio w siedzibie Wydawcy w godzinach jej otwarcia lub listownie na adres Amocarat Sp. z o.o., ul. Królewska 1, 43-354 Czaniec.

IV. Zwrot Towarów

 1. W przypadku zwrotu Towarów zakupionych w sklepie Obsessive przy użyciu Karty Podarunkowej Obsessive, rozliczenie z Klientem nastąpi przez wydanie nowej Karty Podarunkowej Obsessive o wartości równiej wartości zwracanych produktów i przesłanie jej Klientowi.

V. Postanowienia końcowe

 1. Klient wraz z otrzymaniem Karty Podarunkowej Obsessive oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać jego zapisów. Klient poprzez realizację Karty Podarunkowej Obsessive potwierdza zlecenie dokonania użycia jej w takim zakresie, w jakim będzie to wynikać z dokumentacji posiadanej przez Wydawcę.
 2. Karta Podarunkowa Obsessive w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą. Karta Podarunkowa Obsessive jest formą bonu towarowego.
 3. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące bonów towarowych.
 4. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem https://obsessive.com/pln_pl/regulamin-kart-podarunkowych.
 5. Amocarat Sp. z o.o. ma obowiązek przekazania Klientowi Regulaminu w formie pisemnej na każde jego żądanie.
 6. Amocarat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 7. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Wydawcę, po udostępnieniu zmienionego Regulaminu do wglądu w sklepie obsessive.com.