Spis treści

Polityka Prywatności i Plików Cookie

Artykuł 1. Postanowienia ogólne.

Artykuł 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych oraz zakres przetwarzanych danych.

Artykuł 3. Prawa osób, których dane dotyczą.

Artykuł 4. Odbiorcy danych osobowych.

Artykuł 5. Okresy przechowywania danych i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych.

Artykuł 6. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło.

Artykuł 7. Pliki cookie.

 

Polityka Prywatności i Plików Cookie

Artykuł 1. Postanowienia ogólne

_______________________________________________________________________________________

1. Niniejsza Polityka Prywatności i Plików Cookie zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Administratora danych osobowych osób (zwanych dalej „Użytkownikami” ) korzystających ze sklepu internetowego dostępnego w domenie https://obsessive.com/ lub https://obsessive.pl/ , zwanego dalej „Sklepem internetowym”.

2. Właścicielem Sklepu Internetowego i jednocześnie administratorem danych osobowych jest AMOCARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu (43-354), ul. Królewska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000754374, o kapitale zakładowym 505.000,00 zł, opłacony w całości, NIP: 9372717816, REGON: 381622700, zwana dalej „Amocarat Sp. z o.o.” lub. „Administratorem”.

3. Administrator przykłada dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych lub podawanych przez Użytkowników oraz z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres wskazany w ustępie 2 powyżej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].

5. Polityka Prywatności i Plików Cookie ma charakter ogólny i prezentuje najważniejsze kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uszczegółowieniem mogą być poszczególne regulaminy lub klauzule informacyjne, które Użytkownik będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych przy okazji świadczenia dodatkowych usług lub zbierania danych wykraczających poza zakres niniejszej Polityki, na przykład w związku z udziałem w konkursie, akcji promocyjnej.

6. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie w minimalnym i adekwatnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.

7. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.

8. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba że zachodzą przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.

9. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

10. Pełen dostęp do baz danych posiadają jedynie osoby należycie uprawnione przez Administratora. Administrator zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 

Artykuł 2. Podstawy przetwarzania danych osobowych oraz zakres przetwarzanych danych

_______________________________________________________________________________________

1. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym dalej „RODO”).

2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

a) nawiązania relacji handlowych, w tym udzielenia odpowiedzi na zadawane pytania w związku z kontaktem Użytkowników (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

b) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem, co jest niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu zawarcia, wykonania i obsługi umowy sprzedaży na zasadach określonych Regulaminem Sklepu Internetowego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d) umożliwienia dokonywania płatności online, w tym kartą płatniczą co jest niezbędne do obsługi umowy sprzedaży (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO

e) wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze dotyczącego obowiązków podatkowych i rachunkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z przepisami podatkowymi i rachunkowymi);

f) marketingu towarów lub usług własnych jako uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

g) marketingu towarów lub usług własnych w związku zawarciem umowy o newsletter tj. usługę świadczoną drogą elektroniczną oraz wysyłki treści marketingowych  (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

h) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

i) analitycznych mogą być gromadzone informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć Użytkownicy lub innych ich czynnościach, podejmowanych w Sklepie Internetowym, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

j) dochodzenia lub zabezpieczenia ewentualnych roszczeń jako uzasadnionego interesu Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

k) prowadzenia kontaktów biznesowych  związanych z zawartymi umowami lub w celu ich zawarcia (podsatwa prawana: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)

3. W przypadku rejestracji konta w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje/przesyła:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) w późniejszym okresie może także uzupełnić swoje dane adresowe do korespondencji/wysyłki towarów: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania;

d) w późniejszym okresie może także podać swój nr telefonu w celu świadczenia na jego rzecz usług marketingowych (opcjonalnie i dobrowolnie);

e) w późniejszym okresie może także podać ważne daty ze swojego życia np. datę urodzenia, datę rocznicy, w celu otrzymywania rabatów i uczestniczenia w akcjach promocyjnych związanych bezpośrednio z tymi datami (np. kod rabatowy z okazji urodzin).

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne, silne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych artykule 7.

5. W przypadku składania zamówienia w Sklepie Internetowym, Użytkownik podaje następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

c) dane adresowe do korespondencji/wysyłki towarów: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania;

d) numer telefonu w celu realizacji zamówienia oraz wysyłki towarów.

6. W przypadku składania zamówienia w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) firmę przedsiębiorcy;

b) numer NIP;

c) adres prowadzenia działalności gospodarczej.

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje adres e-mail lub/oraz numer telefonu.

8. W przypadku skorzystania z opcji informującej o dostępności danego produktu lub rozmiaru, Użytkownik podaje adres e-mail.

9. W przypadku korzystania z opcji płatności internetowych i podjęcie decyzji Użytkownika o zapisaniu danych karty płatniczej, Amocarat Sp. z o.o. może mieć dostęp do danych Użytkownika takich jak imię. i nazwisko, adres e-mail, nr karty płatniczej wraz z datą jej ważności. Amocarat Sp. z o.o. nie będzie jednak nigdy posiadał informacji o kodzie CCV.

10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

11. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń lub obrony przed roszczeniami mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Użytkownika w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody lub umożliwienia dochodzenia wierzytelności.

12. Przekazanie danych osobowych do Amocarat Sp. z o.o. jest dobrowolnie, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie rejestracji Konta uniemożliwia rejestrację i założenie Konta, a także konsekwencją niepodania danych może być niemożność nawiązania relacji handlowej lub zawarcia umowy lub zamówienia usługi newsletter.

 

Artykuł 3. Prawa osób, których dane dotyczą

_______________________________________________________________________________________

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na potrzeby marketingu bezpośredniego oraz prawo do cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody.

2. Skorzystanie z uprawnień, o których mowa w ustępie powyżej, może nastąpić w dowolnej formie, w tym być realizowane poprzez wysłanie na adres e-mail Administratora stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail) Użytkownika.

3. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Amocarat Sp. z o.o.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody;

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Amocarat Sp. z o.o. zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Amocarat Sp. z o.o. może świadczyć jedynie za zgodą.

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, jeżeli Amocarat Sp. z o.o. przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Amocarat Sp. z o.o., prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Sklepu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Sklepu Internetowego, a także badanie satysfakcji;

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach;

c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Amocarat Sp. z o.o. nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których Użytkownik wniósł sprzeciw.

5. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dla których były przetwarzane;

- wycofał zgodę (w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę);

- wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Amocarat Sp. z o.o. podlega.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Amocarat Sp. z o.o. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Amocarat Sp. z o.o.. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Amocarat Sp. z o.o. czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, nr NIP,  nazwy działalności gospodarczej, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Amocarat Sp. z o.o. nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Amocarat Sp. z o.o. ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 30 dni;

- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

- gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

7. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

- uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

- uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

- uzyskać kopię swoich danych osobowych.

8. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

9. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

10. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Amocarat Sp. z o.o. spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Amocarat Sp. z o.o. nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

11. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

12. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

Artykuł 4. Odbiorcy danych osobowych

_______________________________________________________________________________________

1. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom państwowym, w szczególności organom wymiaru sprawiedliwości.

2. Dane osobowe mogą być przekazywane także zaufanym odbiorcom takim jak: operatorom płatności, operatorom pocztowym, kurierom, podmiotowi obsługującemu księgowość, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych), agencjom marketingowym, firmom windykacyjnym, kancelariom prawnym.

3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, jeśli nie stoi to w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa. Dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców na danym obszarze w krajach trzecich, w przypadku, gdy Komisja Europejska stwierdzi odpowiedni stopień ochrony, spełniony na tym obszarze; lub na podstawie wiążących reguł korporacyjnych; lub w związku z wykonaniem zamówienia w ramach, którego dostawa towarów ma być wykonana na obszarze państwa trzeciego; lub na podstawie wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Amocarat Sp. z o.o. co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (odrębni administratorzy).

a) Podmioty przetwarzające. Amocarat Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Amocarat Sp. z o.o.. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia, w tym archiwizacji poczty elektronicznej, dostawcy usług telekomunikacyjnych, usług tworzenia kopii zapasowych i przywracania systemów po awarii oraz usług bezpieczeństwa cybernetycznego, dostawcy świadczący usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych;

b) Administratorzy. Amocarat Sp. z o.o. korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Użytkowników. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.

5. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).- PROŚBA O POTWIERDZENIE

6. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, dane osobowe mogą być przekazywane, w zależności od wyboru Użytkownika, następującym podmiotom w celu dostarczenia zamówionych towarów:

a) firmie kurierskiej;

b) firmie InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadczącej usługi dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomaty);

c) Poczcie Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie.

7. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu Internetowego do preferencji Użytkowników, a także administrowania Sklepem Internetowym.

8. W przypadku skierowania żądania Amocarat Sp. z o.o. udostępnia dane osobowe, uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

9. Dodatkowo informujemy, że Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Artykuł 5. Okresy przechowywania danych i pozostałe informacje dotyczące przetwarzania danych

_______________________________________________________________________________________

1. Dane osobowe będą przechowywane tylko przez okres niezbędny do zrealizowania określonego celu, w którym zostały zebrane, a po jego upływie przez okres niezbędny do zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych).

2. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

3. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych na podstawie zamówionej przez Użytkownika usługi newsletter lub wysyłki treści marketingowych będą przechowywane do momentu cofnięcia przez niego zgody na świadczenie tej usługi.

4. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób, który wiązałoby się z podejmowaniem wyłącznie zautomatyzowanych decyzji co do Użytkownika.

5. Administrator wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych jedynie w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

6. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

b) wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

c) zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

d) statystycznych i archiwizacyjnych, przez okres odpowiadający okresowi naszej odpowiedzialności za dostarczony towar/realizowaną usługę. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej — 3 lata.

 

Artykuł 6. Zarządzanie bezpieczeństwem – hasło

_______________________________________________________________________________________

1. Amocarat Sp. z o.o. zapewnia Użytkownikom bezpieczne i szyfrowane połączenie podczas przesyłania danych osobowych oraz podczas logowania się do Konta Użytkownika w Serwisie. Amocarat Sp. z o.o. stosuje certyfikat SSL DO WERYFIKACJI  wystawiony przez jedną z czołowych światowych firm w zakresie bezpieczeństwa i szyfrowania przesyłanych danych przez sieć Internet.

2. W przypadku, gdy Użytkownik posiadający konto w Sklepie Internetowym utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Sklep Internetowy umożliwia wygenerowanie nowego hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie Internetowym. Użytkownik na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na Stronie Internetowej Sklepu, gdzie Użytkownik będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.

3. Amocarat Sp. z o.o. nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Użytkownika.

 

Artykuł 7. Pliki cookie

_______________________________________________________________________________________

1. Administrator stosuje pliki cookie oraz podobne technologie do gromadzenia i zapisywania informacji (zwane dalej łącznie „pliki cookie”), poprzez które należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkowników przeznaczone do korzystanie ze stron Sklepu internetowego.

2. Informacje zbierane przy pomocy plików cookie pozwalają:

a) zapewnić funkcjonowanie, bezpieczeństwo i niezawodność stron Sklepu internetowego;

b) dostosować zawartości stron internetowych Sklepu internetowego do preferencji Użytkownika oraz zoptymalizować korzystanie ze stron internetowych, ulepszyć strony internetowej (odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika);

c) dokonywać analizy i tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Sklepu internetowego korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Dają też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie Internetowym.

3. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików cookie są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

4. Rodzaje plików cookies:

a) Niezbędne pliki cookies: Ten rodzaj cookies jest niezbędny do funkcjonowania strony internetowej i nie może być wyłączony w naszych systemach. Niezbędne cookies są zazwyczaj używane w odpowiedzi na działania podejmowane przez użytkownika, takie jak: ustawienie opcji prywatności, logowanie się lub wypełnianie formularzy. Możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki tak, aby je zablokować, jednak strona nie będzie wtedy funkcjonowała prawidłowo

b) Analityczne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony. Pomagają nam też dowiedzieć się, które strony są najbardziej popularne lub jak odwiedzający poruszają się po naszej witrynie. Jeśli zablokujesz ten rodzaj cookies nie będziemy mogli zbierać informacji o korzystaniu z witryny oraz nie będziemy w stanie monitorować jej wydajności.

c) Funkcjonalne pliki cookies: Ten rodzaj cookies pomaga nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.

d) Reklamowe pliki cookies: W celu promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń, możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Ten rodzaj cookies służy do tego, aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach.

e) Sesyjne cookies: Są to tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te cookies są obowiązkowe, aby niektóre aplikacje lub funkcjonalności działały poprawnie. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników;

f) Stałe cookies: Dzięki nim korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.). Te informacje pozostają pamięci przeglądarki przez dłuższy okres. Czas ten zależy od wyboru, którego można dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ten rodzaj cookies zezwala na przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Mechanizm cookies stałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Użytkowników;

g) Cookies własne (first party cookies) - cookies umieszczone na stronach internetowych bezpośrednio przez Amocarat sp. z o.o.;

h) Cookies zewnętrzne (third-party cookies) - cookies” umieszczane na stronach internetowych przez podmioty inne niż Amocarat sp. z o.o.;

Uwaga: „cookies” mogą być wywołane przez Amocarat sp. z o.o. za pomocą skryptów, komponentów, które znajdują się na serwerach partnera Amocarat sp. z o.o., umiejscowionych w innej lokalizacji - innym kraju, w tym w zupełnie innym systemie prawnym. W przypadku wywołania przez Amocarat sp. z o.o. komponentów stron internetowych pochodzących spoza systemu Amocarat sp. z o.o., mogą obowiązywać inne standardowe zasady polityki „cookies” niż polityka prywatności / „cookies” Amocarat sp. z o.o.

5. Amocarat Sp. z o.o. wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Użytkownika w Sklepie Internetowym i zapewnienia sesji Użytkownika w Sklepie Internetowym (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Sklepu Internetowego ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

6. Amocarat Sp. z o.o. wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

b) prezentowania na stronach informacyjnych Sklepu, mapy wskazującej lokalizację biura Amocarat Sp. z o.o., za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

c) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

7. Pliki „cookies” nie stanowią co do zasady danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkownika, opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

8. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Sklepu Internetowego. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

9. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu Internetowego będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

10. Użytkownik może zmienić ustawienia plików cookie z poziomu zgody, która wyświetla mu się przy wejściu na stronę internetową.

11. Dodatkowo, poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer

Ustawienia plików cookies w przeglądarce EDGE;

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Firefox

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Chrome

Ustawienia plików cookie w przeglądarce Safari i iOS.

12. Amocarat Sp. z o.o. może gromadzić adresy IP Użytkowników. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep Internetowy przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Amocarat Sp. z o.o. przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu Internetowego, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu Internetowego.

13. Poniżej podstawowa lista plików cookies, które są gromadzone przez Administratora:

DO WERYFIKACJI

Host (kategoria plików cookie)

Nazwa (identyfikator pliku cookie)

Cel pliku cookie

Czas przechowywania 

Google.com

_ga

Ten plik cookie jest powiązany z Google Analytics - co stanowi znaczącą aktualizację najczęściej stosowanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych o użytkownikach, sesjach i kampaniach w raportach analitycznych witryn. Przechowywane dane użytkowników są zanonimozowane.

2 lata (od ostatniej aktualizacji)

Google.com

_gid

Ten plik cookie jest z Google Universal Analytics - co stanowi znaczącą aktualizację najczęściej stosowanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Jest on uwzględniany w każdym żądaniu strony w witrynie i służy do obliczania danych o użytkownikach, sesjach, wizytach w raportach analitycznych witryn.

1 dzień

Google.com

_gcl_au

Ten plik cookie jest z Google Analytics - co stanowi znaczącą aktualizację najczęściej stosowanej usługi analitycznej Google. Ten plik cookie służy do rozróżniania unikalnych użytkowników poprzez przypisanie losowo wygenerowanej liczby jako identyfikatora klienta. Plik cookie Google Tag Manager służy do ładowania pikseli pomiarowych i marketingowych.

stale

Google.com

__utma

Ten plik cookie jest zazwyczaj zapisywany w przeglądarce przy pierwszej wizycie. Jeśli plik cookie został usunięty przez operatora przeglądarki, a operator następnie odwiedza pwc.com, nowy plik cookie __utma jest zapisywany z innym unikalnym identyfikatorem. W większości przypadków ten plik cookie służy do określania niepowtarzalnych użytkowników witryny pwc.com i jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony. Ponadto ten plik cookie jest opatrzony unikalnym identyfikatorem używanym przez Google Analytics w celu zapewnienia zarówno ważności, jak i dostępności pliku cookie jako dodatkowego środka bezpieczeństwa.

2 lata od ustawienia/uaktualnienia

Google.com

__utmc

Historycznie ten plik cookie działał w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu ustalenia, czy użytkownik ma ustanowić nową sesję. Dla celów kompatybilności wstecznej z witrynami wciąż używającymi kodu śledzenia urchin.js ten plik cookie będzie nadal zapisywany i wygaśnie, gdy użytkownik zamknie przeglądarkę. Jeśli jednak debugujesz śledzenie witryny i korzystasz z kodu śledzenia ga.js, nie powinieneś interpretować istnienia tego pliku cookie w odniesieniu do nowej lub wygasłej sesji.

Nie dotyczy

Google.com

__utmz

Ten plik cookie przechowuje typ odesłania, z którego korzysta użytkownik w celu uzyskania dostępu do pwc.com, czy to za pomocą metody bezpośredniej, linku polecającego, wyszukiwania w witrynie lub kampanii, takiej jak reklama lub link e-mail. Służy do obliczania ruchu w wyszukiwarkach, kampanii reklamowych i nawigacji strony. Plik cookie jest aktualizowany przy każdym wyświetleniu strony.

6 miesięcy od ustawienia/uaktualnienia

Google.com

_gaexp

Jest to plik cookie związany z Google Optimize. Służy do określania włączenia użytkownika do eksperymentu A/B oraz wygaśnięcia eksperymentów, w które użytkownik został włączony.

Zależy od tego ile trwa eksperyment, zwykle około 90 dni

Facebook

reklamowy

_fbp

Ten plik cookie jest ustawiany przez Facebooka w celu wyświetlania reklam na Facebooku lub w sieci reklamowej facebooka, użytkownikom, kórzy wcześniej odwiedzili naszą witrynę.

3 miesiące

Amocarat,

Analityczny

HTTP Cookie

__hssrc

Gromadzi dane statystyczne związane z wizytami użytkownika na stronie internetowej, takie jak liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie internetowej oraz jakie strony zostały załadowane. Celem jest segmentacja użytkowników witryny według czynników takich jak dane demograficzne i położenie geograficzne, aby umożliwić agencjom medialnym i marketingowym strukturyzację i zrozumienie grup docelowych w celu umożliwienia tworzenia zindywidualizowanych reklam online.

sesja

Amocarat,

Analityczny

HTTP Cookie

___hstc

Gromadzi dane statystyczne związane z wizytami użytkownika na stronie internetowej, takie jak liczba wizyt, średni czas spędzony na stronie internetowej oraz jakie strony zostały załadowane. Celem jest segmentacja użytkowników witryny według czynników takich jak dane demograficzne i położenie geograficzne, aby umożliwić agencjom medialnym i marketingowym strukturyzację i zrozumienie grup docelowych w celu umożliwienia tworzenia zindywidualizowanych reklam online.

6 miesięcy

Hubspot

http Cookie

hubspotutk

Przechowuje informacje o tożsamości osoby odwiedzającej stronę. Ten plik cookie jest przekazywany do platformy marketingowej HubSpot po przesłaniu formularza i wykorzystywany do usuwania duplikatów kontaktów.

180 dni

Pintrest

_pin_unauth

Wykorzystywane przez Pinterest do śledzenia korzystania z usług.

365 dni

 

adult_confirm

  

HotJar

Analityczne

_hjid

Używane przez oprogramowanie rejestrujące sesje HotJar do oceny wydajności naszej witryny.

365 dni

HotJar

Analityczne

_hjSessionUser_1242070

Używane przez oprogramowanie HotJar do rejestrowania sesji w celu oceny wydajności naszej witryny.

Sesja

HotJar

Analityczne

_hjSessionUser_2868906

Używane przez oprogramowanie HotJar do rejestrowania sesji w celu oceny wydajności naszej witryny.

sesja

Visme

HTTP cookie

PHPSESSID

Zachowuje stan sesji użytkownika podczas żądań stron.

sesja

Ciasteczka osób trzecich Pliki cookie do przeglądania/sesji

__ca__chat

Pozwala na przechowywanie informacji o użytkowniku, jego preferencji dotyczących przyszłych wizyt, ruchu na stronie i interakcji na stronie, aby zaoferować lepsze doświadczenia i narzędzia w przyszłości.

365 dni

Amocarat

Funkcjonalny

am_promo_notification

Wyświetla promocje

1 tydzień

Amocarat,

Funkcjonalne/statystyczne

ajs_anonymous_id

Te pliki cookie są zwykle wykorzystywane do celów analitycznych i pomagają określić liczbę osób odwiedzających daną witrynę poprzez śledzenie, czy użytkownik odwiedził ją wcześniej.

1 rok

Reklamowe

.clickonometrics.pl

__goadservices

Umożliwia personalizowanie wyświetlanych przez nas reklam         

2 lata