REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBSESSIVE

DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 10.05.2022 r.

 

Spis treści

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. DEFINICJE

3. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

B. ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

C. ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU LUB WIADOMOŚCI E-MAIL

D. KODY RABATOWE, KARTY PODARUNKOWE, PROMOCJE

E. PŁATNOŚCI I DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

F. WYSYŁKA

4. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE, WYMIANY 

A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY 

B. REKLAMACJE 

5. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

7. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki dokonywania zakupów oraz korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego dostępnego pod adresem obsessive.com lub obsessive.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest spółka AMOCARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu (43-354) przy ul. Królewskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754374 z kapitałem zakładowym 505 000,00 PLN opłaconym w całości, NIP 9372717816, REGON: 381622700.
 3. Wszystkie informacje zawarte w Sklepie internetowym, odnoszące się do sprzedawanych Towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej sklepu internetowego obsessive.com lub obsessive.pl i sporządzić jego wydruk.
 5. Dział Obsługi Klienta dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Z Działem Obsługi Klienta można kontaktować się telefonicznie pod numerami: 888 666 777, kom. 509 813 033, faks 33 845 32 30 w.40 oraz e-mailowo [email protected].
 6. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Obsessive są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.

II. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Obsessive;
 2. Sprzedający - właściciel sklepu internetowego tj. spółka AMOCARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu.
 3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.2020.1740 t.j.);
 4. Konsument - osoba fizyczna - w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą - która dokonuje ze Sklepem Obsessive czynności prawnej (w tym Zamówienia) pod warunkiem, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 5. Regulamin – niniejszy Regulamin  Sklepu internetowego Obsessive;
 6. Sklep internetowy Obsessive (Sklep Obsessive lub Sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem obsessive.com lub obsessive.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Obsessive;
 8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AMOCARAT Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Obsessive;
 9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j.);
 10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2020.344 t.j.);
 11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru wraz z potwierdzeniem woli ich zakupu;
 12. Konto – utworzony dla Klienta zbiór danych, z których może korzystać po podaniu zgłoszonego Sprzedającemu adresu e-mail oraz hasła (logowanie);
 13. Kody rabatowe – ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Obsessive, udostępniony Klientowi, umożliwiający uzyskanie ustalonego rabatu (kwotowego lub procentowego) na określonych przez daną promocję warunkach, szczegółowo opisanych w regulaminie danej promocji;
 14. Bony zakupowe/Karty podarunkowe - ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Obsessive, udostępniony Klientowi drogą elektroniczną lub pocztową, umożliwiający zapłatę za zakupy w Sklepie Obsessive o wartości określonej na danym bonie/karcie, na określonych przez Sklep Obsessive, a przekazanych Klientowi - odrębnych warunkach.

III. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW 

A. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. W ramach Sklepu internetowego publikowane są informacje o Towarach, w tym o ich cenie.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem składającym Zamówienie, a Sprzedającym.
 3. Dostęp do Sklepu internetowego możliwy jest bez ograniczeń terytorialnych, natomiast wysyłka Towaru realizowana jest jedynie na terenie Polski.
 4. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Ceny prezentowane w Sklepie Obsessive nie zawierają kosztów przesyłki Towaru, który to koszt jest prezentowany Klientowi przed zaakceptowaniem przez niego Zamówienia.
 5. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje postanowienia Regulaminu. Klient zobowiązany jest do przestrzegania wiążących go postanowień Regulaminu.
 6. Sklep Obsessive zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dane osobowe Klienta są niezgodne z prawdą, a także w przypadkach wskazanych w pkt. III lit. E ust. 1.

B. ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Obsessive składać można całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem okresów związanych z przerwami technicznymi i konserwacyjnymi.
 2. Klient dokonuje Zamówienia poprzez dodanie wybranych Towarów do wirtualnego koszyka. Umieszczenie Towarów w wirtualnym koszyku nie wiąże się z ich rezerwacją. W przypadku wyczerpania ilości dostępnych Towarów przed zatwierdzeniem Zamówienia przez Klienta, Sprzedający zastrzega, że Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji lub zostanie przyjęte do realizacji częściowo.
 3. Po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem płatności, Klient zobowiązany jest do wypełnienia elektronicznego formularza poprzez podanie wymaganych danych koniecznych do kontaktu oraz dostarczenia Towarów. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi konieczne jest wskazanie pełnego i prawidłowego imienia i nazwiska, adresu e-mail, adresu do wysyłki oraz numeru telefonu. W przypadku Klientów będących osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą lub będących osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi, niebędącymi osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną konieczne jest wskazanie również pełnej i prawidłowej nazwy firmy oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP).
 4. Wskazane dane, zgodnie z ustępem powyżej, do czasu dostawy nie mogą ulec zmianie. Zmiana ich, w tym w szczególności adresu dostawy, możliwa jest tylko w nadzwyczajnych okolicznościach po uzgodnieniu ze Sprzedającym oraz przed przekazaniem Towarów przewoźnikowi w celu dostarczenia. Klient ponosi odpowiedzialność z tytułu wskazywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Sprzedającego w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na wskazany adres e-mail wraz z wszelkimi istotnymi elementami Zamówienia, w szczególności z informacją o całkowitej cenie zamówionych Towarów, koszcie dostawy oraz spodziewanym terminie realizacji Zamówienia (tj. dostarczenia Towarów na podany przez Klienta adres). Brak otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Klienta w terminie 5 dni oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona i przyjęta do realizacji, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Towarów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Towarów wówczas może od umowy odstąpić zgodnie z postanowieniami pkt IV niniejszego Regulaminu.
 6. Klient może złożyć ofertę zakupu bez dokonania rejestracji lub logowania.
 7. Klienci zainteresowani posiadaniem Konta w Sklepie internetowym mogą wypełnić formularz rejestracyjny dostępny na stronach Sklepu internetowego podając swój adres e-mail, hasło oraz akceptując Regulamin. Na wskazany adres e-mail zostanie przesłana wiadomość informująca o rejestracji oraz inne wymagane prawem informacje.
 8. W wyniku prawidłowo dokonanej rejestracji Klient otrzymuje również dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego Sprzedającemu adresu e-mail oraz hasła (logowanie). Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie prowadzenia Konta jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedającym z chwilą otrzymania przez Klienta dostępu do utworzonego dla niego Konta.
 9. Konto zawiera dane Klienta podane przez niego w formularzu rejestracyjnym oraz historię jego zakupów w ramach Sklepu internetowego. W przypadku jakichkolwiek zmian danych umieszczonych w Koncie, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania korzystając z opcji dostępnych w Sklepie internetowym. Klient odpowiada za wskazywanie danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych bądź brak stosownych aktualizacji swoich danych.
 10. Klient może dokonać rejestracji i logować się do Sklepu internetowego, korzystając z adresu e-mail i hasła dostępu w innych serwisach internetowych, które udostępniają taką możliwość i zostały funkcjonalnie powiązane ze Sklepem internetowym. W takim przypadku dane powiązane z kontami Klienta tych serwisów powiązanych przekazane i gromadzone na Koncie Klienta traktowane są jak dane zgłoszone przez Klienta do rejestracji w Sklepie internetowym.
 11. Klienci, którzy nie posiadają zarejestrowanego Konta podczas dokonywania zakupów będą zobowiązani do podania adresu dostawy, tj. imienia i nazwiska odbiorcy, adresu dostawy - w celu wykonania umowy sprzedaży oraz adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu komórkowego - w celu kontaktu w sprawie wykonania dostawy.
 12. Klient będący osobą fizyczną korzystającą ze Sklepu internetowego w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub będący osobą prawną lub jednostką organizacyjną, niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, może dokonać rejestracji oraz innych czynności w ramach Sklepu internetowego poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Zabrania się składnia ofert zakupu Towarów oraz dokonywania logowania na dane podmiotów, bez należytego umocowania od osób uprawnionych do działania w imieniu tego podmiotu.
 13. Klientowi nie wolno udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Klient zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Klient jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Sprzedającego, jeśli dane dostępowe do Konta zostały przejęte przez osoby trzecie i wskazać okoliczności ich przejęcia.

C. ZAKUP ZA POŚREDNICTWEM TELEFONU LUB WIADOMOŚCI E-MAIL

 1. Klient może także złożyć Zamówienie za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach pracy Działu Obsługi Klienta lub poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: [email protected].
 2. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wskazanie wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki oraz systemowego wygenerowania dokumentu sprzedażowego (paragonu lub faktury VAT). Klient składający Zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefonu podany na stronie internetowej Sklepu Obsessive, po uprzednim wysłuchaniu obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Sklep Obsessive. Podane dane Klienta muszą być prawdziwe i aktualne. Klient składający Zamówienie za pośrednictwem wiadomości e-mail jest zobowiązany zaakceptować drogą mailową Regulamin Sklepu oraz politykę prywatności.
 3. Klient może modyfikować Zamówienie oraz dane teleadresowe do momentu ostatecznego potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 4. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma e-mailem, mmsem lub smsem, informacje podsumowujące złożone Zamówienie.
 5. Po złożeniu Zamówienia przez Klienta, Klient otrzymuje od Sprzedającego w drodze korespondencji elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia na wskazany adres e-mail wraz z wszelkimi istotnymi elementami Zamówienia, w szczególności z informacją o całkowitej cenie zamówionych Towarów, koszcie dostawy oraz spodziewanym terminie realizacji Zamówienia (tj. dostarczenia Towarów na podany przez Klienta adres). Brak otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Klienta w terminie 5 dni oznacza, że Zamówienie nie zostało przyjęte do realizacji, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku. W przypadku, gdy tylko część Zamówienia została potwierdzona i przyjęta do realizacji, wówczas dochodzi do zawarcia umowy tylko, co do potwierdzonych Towarów. W przypadku, gdy Klient nie jest zainteresowany zawarciem umowy na część Towarów wówczas może od umowy odstąpić zgodnie z postanowieniami pkt IV niniejszego Regulaminu. 

D. KODY RABATOWE, KARTY PODARUNKOWE, PROMOCJE

 1. Sprzedający może przyznać Klientowi rabat lub bon rabatowy na zasadach opisanych w Sklepie internetowym. Zgromadzone rabaty mogą być wykorzystane przez Klienta wyłącznie na zakup Towarów. Wartość rabatu umniejsza cenę, którą Klient uiszcza za Towar. Rabaty nie są zbywalne ani nie podlegają zamianie na świadczenia pieniężne.
 2. Wszelkie promocje (w tym Kody rabatowe) obejmujące Sklep Obsessive nie łączą się z żadnymi innymi promocjami (Kodami rabatowymi). Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że warunki promocji wyraźnie przewidują możliwość łącznego korzystania z kilku promocji. Rabaty można łączyć tylko wówczas, jeśli jest to wyraźnie opisane w regulaminie promocji.
 3. W przypadku Kodów rabatowych jedna osoba może skorzystać z otrzymanego Kodu rabatowego tylko jeden raz, chyba, że możliwość wielokrotnego skorzystania z kodu rabatowego została wyraźnie zaznaczona.
 4. Bony zakupowe/karty podarunkowe mogą być wykorzystane na zakupy w obrębie każdej kategorii Sklepu Obsessive, chyba że ograniczenia ich wykorzystania zostały wyraźnie zaznaczone w odrębnych warunkach.
 5. Jeżeli wartość danego Zamówienia jest wyższa niż kwota dostępna w ramach Bonu zakupowego/Karty podarunkowej, Klient może dopłacić różnicę za pomocą dostępnych w Sklepie Obsessive metod płatności.
 6. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
 7. nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni roboczych od złożenia Zamówienia (w przypadku płatności “z góry”),
 8. nieodebrania przesyłki, zawierającej Zamówienie (w przypadku przesyłki „za pobraniem").

E. PŁATNOŚCI I DOKUMENTY ROZLICZENIOWE

1 Sprzedający zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w przypadku:

2 Klient ma możliwość wyboru form płatności:

a) płatność przy odbiorze gotówką u kuriera;

b) płatność on-line dokonywana przez Klienta w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez wyspecjalizowaną instytucję płatniczą, z którą Sprzedający zawarł umowę.

3 W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem kart płatniczych z funkcją płatności internetowych lub przelewów bankowych Klient zostaje przekierowany do strony internetowej umożliwiającej dokonanie elektronicznej płatności np. strony logowania banku Klienta lub Centrum Autoryzacji Kart.

4 Szczegóły dotyczące możliwych form płatności znajdują się TUTAJ

5 Podana cena brutto Towarów obejmuje podatki oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów, których wysokość wskazywana jest odrębnie.

6 Dokonanie nabycia Towarów przez Klienta jest potwierdzone wystawieniem dokumentu rozliczeniowego przez Sprzedającego, to jest paragonu, faktury imiennej lub faktury VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie podczas rejestracji lub podczas składania Zamówienia adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych.

7 W przypadku Zamówień składanych telefonicznie paragon lub faktura zostanie doręczona w formie tradycyjnej (papierowej).

8 W przypadku Klientów posiadających zarejestrowane Konto w Sklepie dokumenty rozliczeniowe będą także dostępne na Koncie Klienta z możliwością ich pobrania.

9 Domyślnie wystawianym dokumentem rozliczeniowym jest paragon lub faktura imienna. Faktura VAT wystawiana jest jedynie dla Klientów, którzy w momencie składania Zamówienia wskazali, iż chcą dokonać zakupu jako przedsiębiorca i podali dane niezbędne do wystawienia faktury VAT tj. NIP, nazwę oraz adres przedsiębiorstwa. W przypadku braku wskazania chęci otrzymania faktury VAT w momencie składania Zamówienia, późniejsze otrzymanie faktury VAT nie będzie możliwe.

F. WYSYŁKA

 1. Rozpoczęcie realizacji Zamówień złożonych w dni robocze, następuje w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym Sklep Obsessive odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób zapłaty „za pobraniem”. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sklep Obsessive odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób płatności „za pobraniem”.
 2. Wysyłka Towaru nastąpi niezwłocznie po skompletowaniu Zamówienia dla Klienta. Czas realizacji Zamówienia (dostawy Towarów) nie może przekroczyć 30 dni od dnia złożenia Zamówienia. Klient nie jest uprawniony do wyboru konkretnego terminu realizacji bądź dostawy Zamówienia. Zamówienia realizowane są w kolejności ich wpłynięcia.
 3. Klient podczas finalizacji zamówienia może wybrać jedną z dostępnych możliwości wysyłki Towaru - Szczegóły TUTAJ.
 4. Każde Zamówienie wysyłane jest odrębną przesyłką. Nie ma możliwości łączenia kilku Zamówień do jednej przesyłki, niezależnie od wybranej formy transportu.
 5. Koszt wysyłki oraz przewidywany czas transportu został szczegółowo określony w tabeli dostępnej TUTAJ. Przewidywany czas wysyłki określany jest na podstawie deklaracji przewoźników. Realny czas wysyłki może różnić się od przewidywanego.
 6. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
 7. Klient powinien dokonać sprawdzenia stanu Towarów niezwłocznie po dostarczeniu przesyłki w obecności kuriera lub bezpośrednio po odbiorze przesyłki z Paczkomatu. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń mogących powstać w transporcie Klient powinien sporządzić wraz z kurierem odpowiedni protokół oraz niezwłocznie zawiadomić Sprzedającego. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń przesyłki odebranej z Paczkomatu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie sporządzić protokół szkody i zgłosić reklamację do firmy InPost oraz zawiadomić Sprzedającego.
 8. Wysyłka Towarów odbywa się pod adresy znajdujące się na terytorium Polski.
 9. Sprzedający ma prawo odmówić realizacji wysyłki Towarów „za pobraniem”, w przypadku Klientów, którzy nie dokonują odbioru tak wysyłanych przesyłek. Realizacja Zamówienia będzie dokonana jeżeli Klient dokona przedpłaty za Zamówienie, o co może zostać poproszony przez Sprzedającego.

IV. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY, REKLAMACJE, WYMIANY 

A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

 1. Klient, który jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni (słownie: trzydziestu), liczonym od dnia otrzymania zamówionego Towaru, bez podania przyczyny.
 2. Preferowaną formą zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy jest wypełniony formularz odstąpienia od umowy wypełniony na stronie internetowej Sklepu Obsessive (Koncie Klienta) lub wypełniony przy użyciu wzorca formularza (do pobrania TUTAJ) i odesłany na adres Sklepu Obsessive wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Konsument może zgłosić chęć odstąpienia od umowy w innej formie, także drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: [email protected] lub telefonicznie.
 3. W przypadku zwrotu całego Zamówienia, Sklep Obsessive zwróci Konsumentowi także koszt dostawy Towaru, rozumiany jako najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Obsessive, pod warunkiem że Konsument ponosił koszty dostawy Zamówienia.
 4. Sklep Obsessive nie jest zobligowany do zwrotu nieponiesionych kosztów dostawy Towaru, dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Obsessive oraz kosztów dostawy, jeżeli zwrot Zamówienia dokonany jest jedynie w części.
 5. Sklep Obsessive może umożliwić Klientom dokonanie zwrotu za pośrednictwem przewoźnika, z którym ma zawartą umowę na obsługę zwrotów (dalej „Obsługa Zwrotów”). Całkowity koszt Obsługi Zwrotu jest każdorazowo wyświetlany w ramach Sklepu internetowego, przed złożeniem przez Konsumenta oświadczenia o odstąpieniu. Koszt Obsługi Zwrotu ponosi Konsument. Jeżeli w związku odstąpieniem przez Konsument od umowy sprzedaży Sprzedający jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi jakichkolwiek należności, zapłata kosztu Obsługi Zwrotu, o której mowa w niniejszym ustępie może nastąpić przez potrącenie wierzytelności Sprzedającego o zapłatę kosztu Obsługi Zwrotów z wierzytelnością Konsument o zwrot należności wynikających z odstąpienia od umowy. Po dokonaniu takiego potrącenia Konsument otrzyma zwrot przysługujących mu należności pomniejszonej o koszt Obsługi Zwrotów.
 6. W przypadku nieskorzystania z opcji Obsługi Zwrotu, Konsument powinien wysłać zwrot na swój koszt na adres Sklepu Obsessive: AMOCARAT Sp. z o.o., ul. Królewska 1,43-354 Czaniec z dopiskiem „ZWROT”.
 7. Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy również przed otrzymaniem towaru. W takiej jednak sytuacji Sprzedający  - jeżeli wysłał już zamówiony przez Konsumenta Towar - ma możliwość obciążenia go kosztami, które Konsument zobowiązany byłby ponieść, w sytuacji odstąpienia od umowy po odbiorze Towaru, czyli kosztami  zwrotnej wysyłki Towaru do Sprzedającego.
 8. Konsument uprawniony jest do sprawdzenia rzeczy w sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy (np. przymiarka). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Zwracany Towar powinien być nieużywany (może być sprawdzony w sposób opisany w ustępie powyżej), czysty, z metkami i pozbawiony wszelkich zapachów (np. od perfum czy kremów) oraz nie nosić śladów użytkowania.
 10. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta, w szczególności w przypadku kosmetyków/perfum, tj. w sytuacji gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 11. Kosmetyki/perfumy otwarte z zapieczętowanego opakowania, a zwrócone przez Konsumenta, będą odsyłane Konsumentowi na jego koszt.
 12. W przypadku chęci zwrócenia Towaru, za który zapłacono Bonem towarowym/Kartą podarunkową, Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo zwrotu gotówki, ale będzie miał prawo otrzymać Bon towarowy/Kartę podarunkową o równoważnej wartości zwracanych produktów, chyba że Strony dopuszczą możliwość zwrotu niewykorzystanych środków w formie przelewu. 
 13. W przypadku, gdy w ramach jednego Zamówienia, Konsument zakupił więcej niż jeden Towar, odstąpienie dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Klienta Towarów, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy Towar sprzedawany był jako komplet lub  zestaw - odstąpienie możliwe jest w stosunku do tego kompletu, zestawu. Dotyczy to także produktów nabywanych w ramach promocji „buy and get” (kup i dostań), które sprzedawane są jako pakiet.
 14. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej Zamówienia, Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy dotyczącej Zamówienia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Koszt odesłania Towaru do Sprzedającego ponosi Konsument.  
 15. W przypadku, gdy w ramach Zamówienia, Konsument zakupił produkt z rabatem (np. za 1 grosz, 1 złotówkę) oraz odstąpił od Zamówienia w całości lub w takiej części, która nie uprawniała by go do uzyskania rabatu – zwrot Towarów powinien obejmować także produkt zakupiony z rabatem. W przypadku braku zwrotu produktu zakupionego z rabatem, Sprzedający ma prawo obciążyć Konsumenta kosztem równym wartości udzielonego rabatu na produkt.
 16. W przypadku przekroczenia terminu odstąpienia od umowy lub terminu na zwrot Towaru określonych w niniejszym artykule Sprzedający może odesłać Konsumentowi zwrócony Towar na jego koszt.
 17. Sklep Obsessive dokonuje zwrotu płatności po otrzymaniu zwrotu Towaru i jego weryfikacji, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty otrzymania  zwrotu. Zwrot uiszczonej przez Konsumenta należności dokonywany jest w sposób analogiczny do wybranego przez Konsumenta sposobu płatności, chyba że Strony zgodziły się na inny sposób zwrotu należności, który nie wiąże się dla Konsumenta z żadnymi kosztami. W przypadku, gdy Konsument skorzystał przy zakupie z przysługującego mu rabatu, zwrot należności umniejszony zostanie o wartość wykorzystanego rabatu.
 18. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą odpowiednio w stosunku do Towaru (kompletu, zestawu), od którego zakupu Konsument odstąpił.

B. REKLAMACJE

 1. Klient może złożyć reklamację wobec Sprzedającego, w szczególności w przypadku jeżeli działania Sprzedającego przewidziane w niniejszym Regulaminie są realizowane niewłaściwie lub niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, a także w przypadku niezgodności Towaru z umową.
 2. Klient może reklamować Towar jeśli posiada on wady, o których nie został poinformowany np. w opisie Towaru.
 3. W przypadku Klienta, który jest Konsumentem, Sklep Obsessive ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny przez okres dwóch lat od dnia dostarczenia Towaru.
 4. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko lub nazwę firmy, dane kontaktowe, opisanie transakcji, której reklamacja dotyczy lub innych okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Konsumenta związane ze składaną reklamacją. W przypadku jeśli reklamacja dotyczy Towaru wraz ze złożeniem reklamacji należy złożyć Towar, podlegający reklamacji oraz potwierdzenie dokonania jego zakupu w Sklepie internetowym (np. faktura, paragon, potwierdzenie płatności z rachunku bankowego itp.).
 5. Preferowaną formą zgłoszenia reklamacji jest formularz reklamacji (do pobrania TUTAJ) odesłany na adres Sklepu Obsessive wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Reklamację można jednak złożyć w dowolnej formie, w tym formie elektronicznej na adres [email protected] lub [email protected] w angielskiej wersji językowej strony).
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedający zwraca się do Konsumenta na wskazany przez niego w reklamacji adres korespondencyjny lub adres e-mail o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 7. Sprzedający w ramach przyjętej reklamacji może naprawić Towar (usunąć wadę) lub wymienić Towar na taki sam – o ile jest dostępny w Sklepie Obsessive – jeśli jest to jednak niemożliwe Konsument może:
  a) zażądać zwrotu pieniędzy– kwota, którą zapłacił za Towar zostaje mu zwrócona na konto bankowe (wyjątek stanowi Towar zakupiony za pomocą Bonu zakupowego/ Karty podarunkowej)
  b) wymienić Towar na inny – w przypadku różnicy wartości może otrzymać kwotę różnicy lub dopłacić ją na konto Sprzedającego
  c) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona.
 8. Konsument otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji na podany adres e-mail lub na podany adres korespondencji (zgodnie z życzeniem Klienta). W przypadku odrzucenia reklamacji Sprzedający powiadomi o tym Klienta podając powody tej decyzji.
 9. Gdy wymiana lub naprawa Towaru okaże się możliwa, Sprzedający powiadomi o tym Konsumenta oraz przekaże wszelkie informacje dotyczące dalszego toku postępowania. W przypadku uzasadniającym zwrot ceny, należność za zakupiony przez Konsumenta Towar zostanie zwrócona w terminie 14 dni po uzyskaniu przez Sprzedającego zwrotu tego Towaru.
 10. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do wybranego przez Konsumenta sposobu płatności.
 11. Koszt transportu Towarów, w zakresie których reklamacja została uwzględniona ponosi Sprzedający.
 12. Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania Reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod następującym adresem: http://uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Klient będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 13. Klient niebędący konsumentem, dokonujący zakupu Towaru w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo złożyć reklamację zgodnie z przepisami prawa, przy czym odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towarów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady bądź wymiany Towaru. Sprzedający wedle swego wyboru niezwłocznie wadę usunie albo wymieni Towar wadliwy na wolny od wad. Sprzedający może także odstąpić od umowy dokonując zwrotu zapłaconej ceny za Towar dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi za wady Towarów w stosunku do Klientów niebędących konsumentami jest wyłączona.

 

V. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Z chwilą dokonania rejestracji, o której mowa w pkt. III lit. B ust. 7 -13 Regulaminu (rejestracji Konta w Sklepie internetowym), pomiędzy Klientem a Sprzedającym zostaje zawarta umowa na czas nieokreślony.
 2. W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1 powyżej, Klient będący Konsumentem może od niej odstąpić bez podania przyczyn. Odstąpienie od umowy może nastąpić drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego [email protected] bądź pisemną na adres Sprzedającego. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi, jeżeli skorzystał z usługi, w szczególności jeżeli złożył Zamówienie. Zasady odstąpienia od umowy ze Sprzedającym, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Klient może skorzystać, określone są TUTAJ.
 3. Umowa może zostać rozwiązana przez Klienta w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone drogą elektroniczną na adres e-mail Sprzedającego [email protected] bądź pisemną na adres Sprzedającego. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, przy czym rozwiązanie umowy nie zwalnia Klienta z obowiązku dokonania wynikającego z umowy rozliczenia (w tym dokonania zapłaty na rzecz Sprzedającego w związku ze złożonymi Zamówieniami).
 4. Umowa może zostać rozwiązana przez Sprzedającego za wypowiedzeniem, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia.

 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów jest AMOCARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu (43-354) przy ul. Królewskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754374 z kapitałem zakładowym 505 000,00 PLN opłaconym w całości, NIP 9372717816, REGON: 381622700.
 2. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie.
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.
 4. W przypadku, gdy w ramach korzystania ze Sklepu internetowego dopuszcza się podanie danych osób trzecich innych niż Klient (np. do celów rekomendacyjnych) wówczas Klient wprowadza takie dane tylko wtedy jeżeli użycie danych osoby trzeciej jest dopuszczalne przez przepisy prawa (np. uzyskał od osoby, której dane wprowadza, niezbędną zgodę na wykorzystanie jej danych w Sklepie internetowym), a w razie nieuprawnionego przekazania przedmiotowych danych Klient ponosi wszelką odpowiedzialność, jaka wiąże się z nieuprawionym przetwarzaniem danych osobowych.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Klient korzystając ze Sklepu internetowego zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań o charakterze bezprawnym, a w szczególności od korzystania ze Sklepu internetowego bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, do korzystania z Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet, w sposób naruszający prawa Sprzedającego, innych Klientów lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych bądź cudzych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień, a także od dostarczania danych powodujących zachwianie pracy, przeciążenie systemów informatycznych lub nieuprawnione modyfikowanie danych zawartych w Sklepie internetowym.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie elementów graficznych (w tym logotypu Sklepu internetowego) układu i kompozycji stron internetowych Sklepu internetowego (tzw. layout), elementów graficznych, zdjęć, znaków towarowych, opisów, a także innych praw własności intelektualnej, bez wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedającego. Zabronione jest jakiekolwiek ingerowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Sklepie internetowym w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem.

B. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych w ramach zamieszczanych przez siebie opinii o Towarach Obsessive,  zdjęć oraz tekstów. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne cytowanie takich materiałów przez Sprzedającego na jego stronach, w szczególności: blogu, serwisie Facebook, Instagram, Pinterest oraz w komunikacji newsletter.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  a) zmiany cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu Obsessive (Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian cen są realizowane według dotychczasowych cen);
  b) wycofania poszczególnych Towarów z oferty Sklepu Obsessive;
  c) przeprowadzania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie lub regulaminach akcji promocyjnych;
  d) zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Amocarat Sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu zmienionego Regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Obsessive a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu
 4. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, która posiada miejsce zamieszkania/siedziby poza terytorium Polski, Strony zgodnie wybierają, iż do stosunku prawnego ich łączącego w związku z dokonanym Zamówieniem i zawartą umową sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a ewentualny spór będzie rozpoznawany przez właściwy polski sąd powszechny, według przepisów proceduralnych prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.05.2022 roku i obowiązuje dla Zamówień zawartych po tej dacie.


Poprzednio obowiązujące regulaminy: do 13.03.2019 , do 11.11.2020, do 12.07.2021, do 10.05.2022r.