Regulamin sklepu

Regulamin sklepu internetowego Obsessive z 25.11.2015 r. Data aktualizacji: 12.07.2021 r.

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem obsessive.com lub obsessive.pl.
 2. Właścicielem sklepu internetowego jest AMOCARAT Sp. z o.o. z siedzibą w Czańcu przy ul. Królewskiej 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000754374 z kapitałem zakładowym 505 000,00 PLN opłaconym w całości, nr NIP 9372717816.
 3. Informacje o Towarach w Sklep Obsessive m.in. opisy, ceny stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.
 4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu obsessive.com lub obsessive.pl i sporządzić jego wydruk.
 5. Dział Obsługi Klienta dostępny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00. Kontaktować można się telefonicznie pod numerami: 888 666 777, kom. 509 813 033, faks 33 845 32 30 w.40 oraz e-mailowo sklep@obsessive.com.
 6. Składając Zamówienie, Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, w szczególności z możliwością odstąpienia od umowy, zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm.); i akceptuje jego postanowienia.
 7. Dowodem zawarcia Umowy sprzedaży jest paragon lub faktura w formie elektronicznej lub papierowej.
 8. Klient oświadcza, że posiada prawa autorskie do publikowanych w ramach zamieszczanych przez siebie opinii o Towarach Obsessive zdjęć oraz tekstów. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie takich materiałów przez Amocarat Sp. z o.o. , na stronach Amocarat Sp. z o.o., w szczególności: blogu, serwisie Facebook, Instagram, Pinterest oraz w komunikacji newsletter, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 9. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie Obsessive są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych (za wyjątkiem Towarów znajdujących się w kategorii II gatunek) i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone do sprzedaży.
 10. Wszystkie Towary znajdujące się w dziale II gatunek są tańsze od ceny regularnej, ponieważ posiadają drobne wady, często niewidoczne na pierwszy rzut oka, takie jak drobne zaciągnięcia, plamki itd. Wady te nie mają wpływu na jakość ich użytkowania.

II. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Obsessive;
 2. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 3. Konsument - osoba fizyczna - w tym również osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą - która dokonuje ze Sklepem Obsessive czynności prawnej (w tym Zamówienia) pod warunkiem, że nie ma ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego Obsessive.
 5. Sklep internetowy Obsessive (Sklep Obsessive) – serwis internetowy dostępny pod adresem obsessive.com lub obsessive.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
 6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Obsessive;
 7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy AMOCARAT Sp. z o.o., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Obsessive;
 8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);
 9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 11. Kody rabatowe – ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Obsessive, udostępniony Klientowi, umożliwiający uzyskanie ustalonego rabatu (kwotowego lub procentowego) na określonych przez daną promocję warunkach, szczegółowo opisanych w regulaminie danej promocji.
 12. Bony zakupowe - ciąg znaków wygenerowanych przez system Sklepu Obsessive, udostępniony Klientowi drogą elektroniczną lub pocztową, umożliwiający zapłatę za zakupy w Sklepie Obsessive o wartości określonej na danym bonie, na określonych przez Sklep Obsessive, a przekazanych Klientowi - odrębnych warunkach.

III. Zasady dokonywania zakupów

 

A. Postanowienia ogólne

 1. Umowa sprzedaży zawierana jest między klientem składającym Zamówienie (Klient), a Amocarat Sp. z o.o. (Sklep Obsessive).
 2. Sprzedaż w ramach Sklepu Obsessive odbywa się we wszystkich krajach, które uwzględnione zostały w tabeli wysyłki (dostępna TUTAJ).
 3. Podane ceny są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta. Ceny prezentowane w Sklepie Obsessive nie zawierają kosztów przesyłki Towaru, który to koszt jest prezentowany Klientowi przed zaakceptowaniem przez niego Zamówienia.
 4. Zamówienia za pośrednictwem Sklepu Obsessive składać można całą dobę, we wszystkie dni tygodnia, za wyjątkiem okresów związanych z przerwami technicznymi i konserwacyjnymi.
 5. Klient może złożyć Zamówienie i dokonać zakupu bez konieczności trwałego rejestrowania swoich danych w bazie Sklepu Obsessive lub utworzyć stałe konto.
 6. Klient może także złożyć Zamówienie za pośrednictwem telefonu w godzinach i dniach pracy Działu Obsługi Klienta.
 7. Warunkiem złożenia Zamówienia jest wypełnienie w formularzu wszystkich wymaganych danych koniecznych do wysyłki lub systemowego wygenerowania dokumentu sprzedażowego (paragonu lub faktury VAT). Klient składający Zamówienie za pośrednictwem telefonu wykorzystuje do tego numer telefonu podany na stronie internetowej Sklepu Obsessive, po uprzednim wysłuchaniu obowiązku informacyjnego w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Sklep Obsessive. Podane dane muszą być prawdziwe i aktualne.
 8. Klient może modyfikować Zamówienie oraz dane teleadresowe do momentu ostatecznego potwierdzenia złożenia Zamówienia.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzyma drogą e-mailową, lub w przypadku zamówień telefonicznych: mailem, mmsem, informacje podsumowujące zakup.
 10. Sklep Obsessive potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji poprzez wiadomość elektroniczną. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest oświadczeniem o przyjęciu oferty. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia dochodzi pomiędzy Klientem, a Sklepem Obsessive do zawarcia umowy w przedmiocie zamówienia. Sklep Obsessive zastrzega sobie 5 dni na potwierdzenie przyjęcia zamówienia od momentu otrzymania zamówienia. Brak potwierdzenia w powyższym terminie, oznacza brak zawarcia Umowy, a wszelkie uiszczone płatności przez Klienta zostaną niezwłocznie zwrócone.
 11. Sklep Obsessive zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy dane osobowe Klienta są niezgodne z prawdą, transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych lub płatność za Zamówienie nie została uiszczona w określonym czasie (14 dni roboczych).

 

B. KODY RABATOWE, VOUCHERY, PROMOCJE

 1. Wszelkie promocje (w tym Kody rabatowe) obejmujące Sklep Obsessive nie łączą się z żadnymi innymi promocjami. Klient może skorzystać tylko z jednej promocji, chyba że warunki promocji wyraźnie przewidują możliwość łącznego korzystania z kilku promocji.
 2. Wszelkie promocje (w tym Kody rabatowe) obejmujące Sklep Obsessive nie dotyczą produktów znajdujących się w kategorii II gatunek, chyba że warunki promocji wyraźnie przewidują taką możliwość.
 3. W przypadku Kodów rabatowych jedna osoba może skorzystać z otrzymanego Kodu rabatowego tylko jeden raz, chyba, że możliwość wielokrotnego skorzystania z promocji została wyraźnie zaznaczona w jej odrębnym regulaminie.
 4. Bony zakupowe mogą być wykorzystane na zakupy w obrębie każdej kategorii Sklepu Obsessive, chyba że ograniczenia ich wykorzystania zostały wyraźnie zaznaczone w odrębnych warunkach.
 5. Kwota dostępna dla Klienta w ramach Bonu zakupowego powinna być wykorzystana w ramach jednego Zamówienia (licząc także koszty wysyłki, chyba że warunki Bonu zakupowego stanowią inaczej). W przypadku niewykorzystania pełnej kwoty w ramach jednego Zamówienia, reszta pozostawionej na bonie kwoty przepada i nie podlega wymianie na środki pieniężne.
 6. Jeśli wartość danego Zamówienia jest wyższa niż kwota dostępna w ramach Bonu zakupowego, Klient może dopłacić różnicę za pomocą dostępnych w Sklepie Obsessive metod płatności. Bony zakupowe czy Kody rabatowe nie mogą być wykorzystane do zapłaty za Zamówienia innych osób.

 

C. PŁATNOŚĆ

 1. Amocarat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania Zamówienia w przypadku:
   1. a. nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich niezbędnych danych potrzebnych do realizacji Zamówienia),
    b. nieotrzymania wpłaty w terminie 14 dni roboczych od złożenia Zamówienia (w przypadku płatności “z góry”),
    c. nieodebrania przesyłki, zawierającej to Zamówienie (w przypadku przesyłki „za pobraniem").
 2. Szczegóły dotyczące płatności TUTAJ

 

D. WYSYŁKA

 1. Zamówienie złożone w dniu robocze, będą realizowane w następnym dniu roboczym, po dniu, w którym Sklep Obsessive odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób zapłaty. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Sklep Obsessive odnotował przedpłatę lub po dniu, w którym wybrano sposób za pobraniem. W przypadku płatności kartą termin dostawy liczy się od momentu pozytywnej autoryzacji transakcji.
 2. Klient podczas finalizacji zamówienia może wybrqać jedną z dostępnych możliwości wysyłki Towaru - Szczegóły TUTAJ
 3. Koszt wysyłki oraz przewidywany czas transportu został szczegółowo określony w tabeli dostępnej TUTAJ:
 4. Zamówiony Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu jako adres dostawy.
 5. W przypadku wysyłki poza Unię Europejską klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z odprawą celną, jeśli w danym kraju takie opłaty obowiązują.
 6. W przypadku zaniedbania Klienta lub odmowy odbioru Zamówienia, wysłanego poza Unię Europejską (faktura eksportowa) Amocarat Sp. z o.o. ma prawo do potrącenia kosztów takiego zwrotu z dokonanej przez Klienta wpłaty.  Ze względów ekonomicznych (koszt zwrotu przewyższa wartość Zamówienia) Amocarat Sp. z o.o. ma także prawo porzucić taką przesyłkę bez obowiązku zwracania Konsumentowi dokonanej płatności za złożone Zamówienie.

IV. Odstąpienie od umowy, zwroty, reklamacje, wymiany

 

A. ODSTĄPIENIE OD UMOWY, ZWROTY

  1. Klient, który jest Konsumentem, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 30 dni (słownie: trzydzieści), liczonym od dnia otrzymania zamówionego Towaru, bez podania przyczyny.
  2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30.05.2014 roku o Prawach konsumenta, w szczególności w sytuacji, gdy przedmiotem umowy jest rzecz niefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb, a także w przypadku kosmetyków w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Zwracany Towar powinien być nieużywany, czysty, z metkami i pozbawiany wszelkich zapachów (np. od perfum czy kremów).
  4. W przypadku chęci zwrócenia Towaru, za który zapłacono Bonem towarowym, Konsumentowi nie będzie przysługiwało prawo zwrotu gotówki, ale będzie miał prawo otrzymać Bon towarowy o równoważnej wartości zwracanych produktów.
  5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  6. W przypadku zaniedbania Klienta i wystąpienia dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem zamówienia wysłanego poza Unię Europejską (faktura eksportowa)  Amocarat Sp. z o.o. ma prawo do potrącenia takich kosztów z dokonanej przez Klienta płatności za Zmówienie.
  7. Preferowaną formą zgłoszenia chęci odstąpienia od umowy jest wypełniony formularz odstąpienia od umowy (do pobrania TUTAJ) odesłany na adres Sklepu Obsessive wskazany w pkt. I.2 Regulaminu. Konsument może zgłosić taką chęć także drogą elektroniczną przesyłając oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: sklep@obsessive.com.
  8. Sklep Obsessive musi zostać poinformowany przez Konsumenta o odstąpieniu od umowy. 
  9. Konsument zobowiązany jest do zwrotu otrzymanego Towaru na swój koszt, a Sklep Obsessive do zwrotu Konsumentowi wszystkich dokonanych przez niego płatności, w tym kosztów dostawy Towaru, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy, zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Obsessive oraz za wyjątkiem kosztów zwrotu otrzymanego Towaru oraz za wyjątkiem kosztów związanych ze zwrotem przez Konsumenta Towaru, co do którego odstąpił od umowy. 
  10. Sklep Obsessive nie przyjmie żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub do Paczkomatu.
  11. Zwrot powinien być wysłany na adres Sklepu Obsessive:
   AMOCARAT Sp. z o.o.
   ul. Królewska 1,
   43-354 Czaniec.
  12. Sklep Obsessive dokonuje zwrotu płatności dopiero po otrzymaniu zwrotu Towaru. Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodził się na inny sposób zwrotu. 

 

B. REKLAMACJE

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny.
 2. Klient może reklamować Towar jeśli posiada on wady, o których nie został poinformowany np. w opisie Towaru. Sklep Obsessive odpowiada za niezgodność Towaru z umową w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Konsumentowi.
 3. Reklamacje związane z wadą Towaru nie dotyczą Towarów znajdujących się w dziale II gatunek.
 4. W przypadku Klienta, który nie jest Konsumentem, reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Klienta. W takiej sytuacji Sklep Obsessive odpowiada za wady zamówionego Towaru na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego o rękojmi za wady sprzedanego Towaru, wyłącznie w okresie roku od zawarcia umowy.
 5. W przypadku Klienta, który jest Konsumentem, Sklep Obsessive ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne na zasadach określonych w ustawie Kodeks cywilny. Reklamacje rozpatrywane będą w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez Klienta. Reklamację wraz z opisem, reklamowanym Towarem oraz (ewentualnie) kopią dowodu zakupu należy przesłać na adres Sklepu Obsessive wskazany w pkt. IV.10 Regulaminu.
 6. Amocarat Sp. z o.o. w ramach przyjętej reklamacji może naprawić Towar – jeśli jest to jednak niemożliwe Klient może:
  a) zażądać zwrotu pieniędzy– kwota, którą zapłacił za Towar zostaje mu zwrócona na konto bankowe (wyjątek stanowi Towar zakupiony za pomocą Bonu zakupowego)
  b) wymienić Towar na taki sam – o ile jest dostępny w Sklepie Obsessive,
  c) wymienić Towar na inny – w przypadku różnicy wartości może otrzymać kwotę różnicy lub dopłacić ją na konto Amocarat Sp. z o.o..
 7. Preferowaną formą zgłoszenia reklamacji jest formularz reklamacji (do pobrania TUTAJ) odesłany na adres Sklepu Obsessive wskazany w pkt. I.2 Regulaminu.

 

V. Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony danych osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności.

VI. Postanowienia końcowe

  1. Amocarat Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do:
   a) zmiany cen oraz ilości Towarów w ofercie Sklepu Obsessive
   b) wycofania poszczególnych Towarów z oferty Sklepu Obsessive
   c) przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

  d) zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Amocarat Sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie
 1. Sklepu zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Obsessive a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. Sklep Obsessive informuje także Konsumenta, iż istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów i dochodzenia przez niego roszczeń, w tym z arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego, których zasady prowadzenia i zasady dostępu do procedur są określone przez właściwe ośrodki arbitrażu, mediacji i sądownictwa polubownego oraz wynikają z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sklepem Obsessive a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sklepu Obsessive.
 4. W przypadku, gdy Klientem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, która posiada miejsce zamieszkania/siedziby poza terytorium Polski, Strony zgodnie wybierają, iż do stosunku prawnego ich łączącego w związku z dokonanym Zamówieniem i zawartą umową sprzedaży będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, a ewentualny spór będzie rozpoznawany przez właściwy polski sąd powszechny, według przepisów proceduralnych prawa polskiego.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.07.2021 roku i obowiązuje dla zamówień zawartych po tej dacie.